กรมราชทัณฑ์มีมติ! ไล่ออก 10 ผู้คุม พบประพฤติมิชอบ ทุจริตต่อหน้าที่

พ.ต.อ.ณรัชต์ เศวตนันทน์ อธิบดีกรมราชทัณฑ์ เปิดเผยว่า กรมราชทัณฑ์ ได้จัดการประชุม อ.ก.พ. กรมราชทัณฑ์ เพื่อพิจารณาลงโทษข้าราชการที่ทำผิดวินัย มีพฤติการณ์เสื่อมเสีย ทำให้ประชาชนเกิดความไม่เชื่อมั่นในการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ โดยที่ประชุมมีมติลงโทษข้าราชการที่กระทำผิดวินัย จำนวนทั้งสิ้น 10 ราย โดยมีมติไล่ออกจากราชการ

ซึ่งทั้งหมดมีพฤติการณ์ ได้แก่ ทุจริตต่อหน้าที่ราชการในการสั่งซื้อสินค้ามาจำหน่ายที่ร้านสงเคราะห์ผู้ต้องขัง, ลักลอบนำโทรศัพท์มือถือเข้าไปให้ผู้ต้องขังในเรือนจำ, ยื่นหนังสือลาออกแล้วไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการติดต่อกันเกิน 15 วัน, ยักยอกเงินฝากผู้ต้องขัง, มีพฤติกรรมเกี่ยวข้องกับการลักลอบนำยาเสพติด และสิ่งของต้องห้ามเข้าไปภายในเรือนจำ, เรียกรับผลประโยชน์จากผู้ต้องขังและญาติผู้ต้องขัง, ไม่มาปฏิบัติหน้าที่ราชการเกิน 15 วัน โดยไม่มีเหตุผลอันสมควร และ เรียกรับทรัพย์สินเพื่อจูงใจ เจ้าพนักงานและกรรโชกทรัพย์ผู้อื่น รวมทั้งหมด 9 ราย

นอกจากนี้ในที่ประชุมยังมีมติให้ออกจากราชการ จำนวน 1 ราย ซึ่งเป็นเจ้าหน้าที่มีมลทินมัวหมองในกรณีที่ถูกสอบสวน ถ้าให้รับราชการต่อไปจะเป็นการเสียหายแก่ราชการ

ทั้งนี้ กรมราชทัณฑ์ ได้เน้นย้ำให้ข้าราชการในสังกัดฯ ยึดถือปฏิบัติตามระเบียบอย่างเคร่งครัด แต่ยังมีข้าราชการส่วนน้อยที่มีพฤติการณ์กระทำผิด จึงได้มีการพิจารณาลงโทษข้าราชการที่กระทำผิด เพื่อมิให้เป็นแบบอย่างกับข้าราชการอื่น ๆ ตลอดจนเพื่อเป็นการสร้างความเชื่อมั่นให้กับประชาชน เกี่ยวกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ราชทัณฑ์ต่อไปBe the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.